ਪੇਰੂ

More: ਲੀਮਾ , ਕੁਸਕੋ , ਟ੍ਰੇਜਿਲੋ , ਆਈਕਾ , ਆਰਕੁਆਪਾ , ਪੁੂਨੋ , ਪੀਸਕੋ , ਕਾਜਮਾਰਕਾ