ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ

More: ਜਾਵਾ , ਬਾਲੀ , ਸੁਮਾਤਰਾ , ਕਾਲੀਮੰਤਨ , ਸੁਲਾਵੇਸੀ , ਨੂਸਾ ਪਨੀਡਾ , ਨਿਊ ਗਿਨੀ , ਕੋਮੋਡੋ