ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

More: ਸੋਲ , ਬੁਸਾਨ , ਗੇਯੂੰਗੂ , ਸੁਵੋਨ , ਇੰਚਿਓਨ , ਜਜੂ ਆਈਲੈਂਡ , ਸਕੋਕੋ , ਡਾਈਗੂ