ਜਪਾਨ

More: ਟੋਕਯੋ , ਕਿਓਟੋ , ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ , ਕੋਬੇ , ਸਪੋਰੋ , ਓਸਾਕਾ , ਫ੍ਯੂਕੂਵੋਕਾ , ਨਿਕਕੋ , ਨਾਰਾ , ਨਾਹਾ , ਹੈਕੋਨ , ਬੈਪੂ , ਯੋਕੋਹਾਮਾ , ਫੂਜੀ , ਨਾਗਾਨੋ , ਇਬੂਸਾਕੀ